• Giáo trình môi trường đại cương -

Giáo trình môi trường đại cương
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 52.500 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  222

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  6,6 MB (PDF)

Khi tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề môi trường, điều quan trọng là cần có một quan điểm tích hợp các khoa học mô tả thế giới tự nhiên và cách thức con ngƣời gây ảnh hưởng đến nó. Điều này bao hàm sự vận dụng các kiến thức nền tảng để đánh giá các sự kiện xảy ra trong lịch sử và liên hệ với thực tiễn. Nếu các ngành khoa học khác tìm kiếm các nguyên lý chung về chức năng của thế giới tự nhiên thì khoa học môi trường kết hợp tất cả các nguồn thông tin từ tất cả các lĩnh vực của cuộc sống để tập trung nghiên cứu về mối quan hệ tương hỗ giữa cơ thể sống và môi trường của chúng. Khoa học môi trường là một lĩnh vực liên ngành, bản chất của nó là ngành khoa học nghiên cứu tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề, mang ý nghĩa nhiều hơn một khoa học đơn thuần.

Tất cả những vấn đề xảy ra trong môi trường đã được liệt kê phía trên và những vấn đề liên quan sẽ được xem xét trong cuốn giáo trình này. Tác giả trình bày những kiến thức cốt lõi về môi trường, các chức năng của môi trường và nguyên tắc chung trong ứng xử và giải quyết cân bằng mối quan hệ giữa môi trường và con người. Các luận điểm cơ bản trình bày trong Giáo trình môi trường đại cương nhằm giải thích quy mô và ý nghĩa của những hiện tượng môi trường và minh họa bằng các dẫn chứng, các dữ liệu cập nhật về môi trường. Mặc dù quan niệm của chúng ta có thể thay đổi nhiều qua thời gian nhưng giáo trình này hi vọng có thể cung cấp nền tảng kiến thức giúp định hình ở người đọc một thế giới quan sinh thái, một cái nhìn khách quan và công bằng về các khía cạnh môi trường, nhất là mối liên hệ qua lại của tất cả những quá trình tự nhiên cùng sự biến đổi của chúng dưới tác động của những nhân tố nhân sinh.

Các nội dung chính của giáo trình gồm các chương sau:

  • Chương 1: Kiến thức đại cương về khoa học môi trường
  • Chương 2: Các thành phần cơ bản của môi trường
  • Chương 3: Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường
  • Chương 4: Tài nguyên thiên nhiên
  • Chương 5: Dân số học và các nhu cầu của con người
  • Chương 6: Tác động của con người đối với môi trường

Ngoài việc cung cấp các kiến thức về khoa học môi trường và mối quan hệ giữa con người và môi trường ở cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực, giáo trình còn đề cập đến các nguyên lý hoạt động của những quá trình tự nhiên và mối quan hệ tương tác giữa chúng trong môi trường, các tác động đến môi trường do quá trình gia tăng dân số và cuối cùng là các giải pháp bảo vệ môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.