• Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán -

Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 39.000 đ

Số trang:  260

Ebook:  3,19 MB (PDF)

Sách gồm 10 chương tổng hợp nội dung về Kế toán được trình bày theo lối song ngữ. Trong khuôn khổ 260 trang, sách không đi vào chi tiết mà chủ yếu muốn mang lại cái nhìn tổng quát và cung cấp một nền tảng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán cho người đọc. Xoay quanh các vấn đề, từ Kế toán đại cương đến Chi phí; Kiểm toán; Kế toán Thuế; Báo cáo tài chính; Kế toán ngoài bảng cân đối tài chính; Việc chi dùng quỹ tài chính; Kế toán thu mua; Kế toán so sánh; Và Ngành kế toán trong tương lai.

MỤC LỤC

Unit 1: Fundamentals of accounting – Đại cương về kế toán

 • Text 1.1 What is accounting? – Kế toán là gì
 • Text 1.2 The accounting equation – Phương trình kế toán

Unit 2: Cost & management accounting – Chi phí và kế toán

 • Text 2.1 Overheads and their recovery – Chi phí gián tiếp & việc phục hồi chúng
 • Text 2.2 Cost in their proper place – Các chi phí ở vị trí thích hợp của chúng

Unit 3: Auditing – Kiểm toán

 • Text 3.1 The auditing framework – Cơ cấu ngành kiểm toán
 • Text 3.2 Time to clarify the obligations of auditors – Thời điểm làm rõ trách nhiệm của kiểm toán viên

Unit 4: Tax accounting – Kế toán thuế

 • Text 4.1 Methods of depresciation – Các phương pháp khấu hao

Unit 5 Financial statement & ratios – Báo cáo tài chính và các tỷ số

 • Text 5.1 Accounting policies – Đường lối kế toán
 • Text 5.2 Ratio analysis – Phân tích tỷ số

Unit 6: Off balance accounting – Kế toán ngoài bảng cân đối tài chính

 • Text 6.1 Cleaning up the balance sheet – Đưa ra khỏi bảng cân đối tài chính
 • Text 6.2 Bold proposal may lay balance sheet bare – Đề nghị táo bạo có thể làm cho bảng cân đối tài chính trống rỗng

Unit 7: Sources and applications of funds – Nguồn gốc và việc chi dùng quỹ tài chính

 • Text 7.1 Funds is inflow and outflow – Quỹ tài chính: đầu vào và đầu ra
 • Text 7.2 Preparing the source and application of funds statement – Soạn thảo báo cáo nguồn gốc và việc chi dùng quỹ tài chính

Unit 8: Acquisition accounting – Kế toán của việc thu mua

 • Text 8.1 Acquisition accounting – Kế toán của việc thu mua
 • Text 8.2 Honeymoon accounting offers financial advantages – Kế toán trong giai đoạn hứng khởi ban đầu tạo ra nhiều lợi điểm tài chính

Unit 9: Comparative accounting – Kế toán so sánh

 • Text 9.1 What are brands worth? – Giá trị các thương hiệu
 • Text 9.2 Germans draw line at two sets of accounts – Người Đức kẻ đường giới tuyến giữa hai hệ thống kế toán

Unit 10: Accountancy in the futures – Ngành kế toán trong tương lai

 • Text 10.1
 • Text 10.2 From information processing to accounting systems – Từ xử lý thông tin đến các hệ thống kế toán

Answer key – Chú giải

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI