• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thanh niên (11/2007)

Đánh giá:    

Ebook: 34.900 đ

Số trang:  124

Khổ sách:  13,5x21 cm

Ebook:  1,37 MB (PDF)

Các nhà kinh tế học và các doanh nhân có cách định nghĩa khác nhau về việc kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng kinh doanh là công việc sống còn để giúp nền kinh tế tăng trưởng và tạo ra cơ hội việc làm trong mọi xã hội. Điều này đặc biệt đúng ở các nước đang phát triển, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ thành công là động cơ chính tạo ra công ăn việc làm và giúp giảm đói nghèo. Tài liệu này giới thiệu với bạn những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. Tác giả cũng bàn về những yếu tố cần thiết để xây dựng và điều hành một doanh nghiệp, từ bước lập kế hoạch tới bước bán sản phẩm.

Tác giả Jeanne Holden là một cây viết tự do chuyên viết về các vấn đề kinh tế. Bà đã là biên tập viên cho Cục Thông tin Hoa Kỳ trong 17 năm.
MỤC LỤC

 • Giới thiệu
 • Khả năng kinh doanh là gì?
 • Phẩm chất gì khiến một ai đó trở thành một nhà doanh nghiệp
 • Tại sao nên trở thành nhà doanh nghiệp
 • Quyết định và sụp đổ
 • Hoạt động đơn lẻ hay liên kết với đối tác?
 • Lựa chọn sản phẩm và thị trường
 • Chiến lược thâm nhập cho các dự án kinh doanh mới
 • Marketing là bán hàng
 • Doanh nhân và Internet
 • Bán hàng trực tuyến
 • Lựa chọn loại hình kinh doanh
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nhu cầu vốn của các doanh nhân
 • Các nguồn tài chính
 • Sở hữu trí tuệ: Một tài sản kinh doanh quý báu
 • Sức mạnh của các doanh nghiệp nhỏ
 • Khả năng kinh doanh hỗ trợ cho nền kinh tế
 • Tầm quan trọng của các chính sách của chính phủ
 • Nguồn tư liệu hiện có dành cho các chủ doanh nghiệp
 • Khả năng kinh doanh: Danh mục thuật ngữ
 • Đọc thêm

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG ẤN PHẩM CủA CHươNG TRìNH THôNG TIN QUốC Tế Bộ NGOạI GIAO HOA Kỳ
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI