• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Chủ nghĩa quốc tế Mỹ -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Chủ nghĩa quốc tế Mỹ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thanh niên (08/2003)

Đánh giá:    

Ebook: 34.900 đ

Số trang:  114

Khổ sách:  13,5x21 cm

Ebook:  3,96 MB (PDF)

Hòa bình, thịnh vượng và tự do, đó là những nguyên tắc cơ bản làm nên hình thức chính sách đối
ngoại đặc trưng được gọi là chủ nghĩa quốc tế Mỹ. Nước Mỹ chúng ta có truyền thống lâu đời là hành động dựa trên những giá trị cơ bản và thúc đẩy những lý tưởng như tự do ngôn luận, quyền bỏ phiếu, tự do tôn giáo và tự do báo chí vốn thường thách thức quyền lực của những kẻ độc tài và các nhà tư tưởng. Không giống như những nhà lãnh đạo của những xã hội phi tự do, chúng ta tin rằng tự do kinh tế, chính trị, nhân quyền và cơ hội không phải là những đặc ân do những người lãnh đạo ban phát cho những ai mà họ thích; đó là những quyền của mọi đàn ông và phụ nữ và những quyền đó phải được bảo vệ và phát huy.

Kim R. Holmes, Trợ lý Ngoại trưởng về Các vấn đề của Tổ chức Quốc tế

Sách chọn lọc và giới thiệu bài viết của các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, y tế, kinh tế và ngoại giao Mỹ, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về chủ nghĩa quốc tế mà Mỹ đang theo đuổi.
MỤC LỤC

  • Giới thiệu
  • Làm việc với các tổ chức quốc tế
  • Vai trò của mỹ trong nền kinh tế toàn cầu
  • Đẩy mạnh các lý tưởng dân chủ và hợp tác quốc tế
  • Các giá trị toàn cầu
  • Nguồn tư liệu tham khảo

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG ẤN PHẩM CủA CHươNG TRìNH THôNG TIN QUốC Tế Bộ NGOạI GIAO HOA Kỳ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI