• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Tóm lược lịch sử nước Mỹ -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Tóm lược lịch sử nước Mỹ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thanh niên (01/2004)

Đánh giá:    

Ebook: 17.500 đ

Số trang:  72

Khổ sách:  13,5x21 cm

Ebook:  4,14 MB (PDF)

Lịch sử Hoa Kỳ là quá trình trải nghiệm dân chủ suốt hơn 200 năm qua. Những vấn đề vốn được đề cập ngay từ những năm tháng đầu tiên nay tiếp tục được đề cập và giải quyết, chẳng hạn như quan hệ giữa chính quyền liên bang với chính quyền bang, quyền cá nhân và quyền của các nhóm, chủ nghĩa tư bản tự do với vấn đề lao động và thương mại được điều tiết, hội nhập với thế giới và chủ nghĩa biệt lập. Những kỳ vọng về nền dân chủ Mỹ luôn rất lớn, nhưng thực tế đôi khi lại rất đáng thất vọng. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn phát triển và thịnh vượng nhờ quá trình liên tục thích nghi và thỏa hiệp.

MỤC LỤC

 • Tóm lược lịch sử nước Mỹ
 • Giới thiệu
 • Nước Mỹ thời lập quốc
 • Thời kỳ thuộc địa
 • Thời kỳ cách mạng
 • Hình thành chính phủ quốc gia
 • Những năm đầu, mở rộng về phía tây và những khác biệt giữa các vùng
 • Xung đột địa phương
 • Nội chiến và công cuộc tái thiết sau chiến tranh
 • Tăng trưởng và chuyển biến
 • Đệ nhất Thế chiến, những năm 1920 thịnh vượng và cuộc Đại suy thoái
 • Chính sách mới và Đệ nhị Thế chiến
 • Chiến tranh Lạnh, cuộc xung đột ở Triều Tiên, và Việt Nam
 • Biến đổi văn hoá: 1950-1980
 • Kết thúc thế kỷ XX

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG ẤN PHẩM CủA CHươNG TRìNH THôNG TIN QUốC Tế Bộ NGOạI GIAO HOA Kỳ
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI