• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Khái quát về lịch sử nước Mỹ -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Khái quát về lịch sử nước Mỹ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thanh niên (01/2004)

Đánh giá:    

Ebook: 52.500 đ

Số trang:  509

Khổ sách:  13,5x21 cm

Ebook:  11,83 MB (PDF)

Lịch sử Hoa Kỳ là quá trình trải nghiệm dân chủ suốt hơn 200 năm qua. Những vấn đề vốn được đề cập ngay từ những năm tháng đầu tiên nay tiếp tục được đề cập và giải quyết, chẳng hạn như quan hệ giữa chính quyền liên bang với chính quyền bang, quyền cá nhân và quyền của các nhóm, chủ nghĩa tư bản tự do với vấn đề lao động và thương mại được điều tiết, hội nhập với thế giới và chủ nghĩa biệt lập. Những kỳ vọng về nền dân chủ Mỹ luôn rất lớn, nhưng thực tế đôi khi lại rất đáng thất vọng. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn phát triển và thịnh vượng nhờ quá trình liên tục thích nghi và thoả hiệp.

MỤC LỤC

 • Khái quát về lịch sử nước Mỹ
 • Giới thiệu
 • Chương 1: Nước Mỹ thời lập quốc
 • Chương 2: Thời kỳ thuộc địa
 • Chương 3: Chặng đường giành độc lập
 • Chương 4: Xây dựng một chính phủ quốc gia
 • Chương 5: Mở rộng sang phía Tây và sự khác biệt giữa các vùng
 • Chương 6: Xung đột địa phương
 • Chương 7: Nội chiến và công cuộc tái thiết
 • Chương 8: Tăng trưởng và cải cách
 • Chương 9: Bất mãn và cải cách
 • Chương 10: Chiến tranh, thịnh vượng và suy thoái
 • Chương 11: Chính sách kinh tế mới và Chiến tranh Thế giới thứ hai
 • Chương 12: Nước Mỹ sau chiến tranh
 • Chương 13: Những thập niên của sự thay đổi 1960-1980
 • Chương 14: Chủ nghĩa bảo thủ mới và trật tự thế giới mới
 • Chương 15: Cây cầu bắc sang thế kỷ XXI

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG ẤN PHẩM CủA CHươNG TRìNH THôNG TIN QUốC Tế Bộ NGOạI GIAO HOA Kỳ
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI