• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Khái quát về chính quyền Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Khái quát về chính quyền Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thanh niên (01/2000)

Đánh giá:    

Ebook: 34.900 đ

Số trang:  196

Khổ sách:  13,5x21 cm

Ebook:  4,54 MB (PDF)

MỤC LỤC

 • Khái quát về chính quyền Mỹ
 • Chương 1: Hiến Pháp, Một Văn Kiện Trường Tồn
 • Chương 2: Giải thích Hiến pháp: Các bài viết chủ trương chế độ liên bang
 • Chương 3: Ngành hành pháp: Quyền lực của Tổng thống
 • Chương 4: Ngành lập pháp: Quyền lực của Quốc hội
 • Chương 5: Ngành tư pháp: Giải thích Hiến pháp
 • Chương 6: Những quyết định cột mốc của Tòa án Tối cao
 • Chương 7: Một đất nước nhiều chính quyền
 • Chương 8: Chính quyền của nhân dân: Vai trò của công dân
 • Tài liệu đọc thêm về chính quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

 

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG ẤN PHẩM CủA CHươNG TRìNH THôNG TIN QUốC Tế Bộ NGOạI GIAO HOA Kỳ
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI