Thông tin nhà xuất bản Lao động

Giới thiệu chung

- Tên chính thức: Nhà xuất bản Lao Động

- Thành lập: Ngày 1/11/1945
- Cơ quan chủ quản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Email: nxblaodong@vnn.vn
- Website: nxblaodong.com.vn
- Trụ sở làm việc : 175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Đà Nẵng

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức bản thảo, biên tập và phát hành sách về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và chủ trương công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sách phổ biến, giáo dục kiến thức toàn diện cho công nhân, lao động; sách giáo dục truyền thống cho công nhân, lao động và toàn xã hội.
Sách về công trình nghiên cứu, tham khảo, tổng kết kinh nghiệm nghiệp cụ công tác công đoàn; sách về lịch sử, phong trào, thi đua, điển hình tiên tiến của công đoàn toàn quốc và công đoàn địa phương cũng như công đoàn ngành, công đoàn cơ sở.
Sách bồi dưỡng kiến thức quản ký kinh tế, giáo dục khoa học và công nghệ, bồi dưỡng tay nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động; bảo vệ môi trường ngăn ngừa và chống các tệ nạn xã hội, hướng dẫn thực hiện các luật và giới thiệu văn bản dưới luật.
Sách giáo trình và tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy trong hệ thống trường Công đoàn, các lớp thuộc hệ thống học tập của công nhân, viên chức và lao động nói chung.
Sách văn học, nghệ thuật, văn hoá (gồm cả sách dịch) phục vụ công nhân, viên chức lao động và toàn xã hội.
Lịch và văn hoá phẩm các loại.


  • Sách của Nhà xuất bản

Sách in

    Không có sách.

Ebook