Thông tin nhà xuất bản Thể dục thể thao

Nhà xuất bản Thể dục thể thao là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng xuất bản các loại ấn phẩm thể dục thể thao và những ấn phẩm khác liên quan đến thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính: số 7 phố Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

- Xuất bản các loại sách, văn hoá phẩm thể dục thể thao và các loại văn hoá phẩm khác có liên quan đến thể dục thể thao theo quy định của pháp luật nhằm: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài; phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường thể dục thể thao; cung cấp kiến thức khoa học, phương pháp tập luyện thể dục thể thao.

- Tham gia sản xuất cung ứng các sản phẩm công ích về văn hoá phẩm phục vụ xã hội theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ hoạt động xuất bản các ấn phẩm về thể dục thể thao.

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm tăng cường khả năng sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển hệ thống cửa hàng tiêu thụ sản phẩm của Nhà xuất bản.

...


  • Sách của Nhà xuất bản

Sách in

    Không có sách.

Ebook