Thông tin tác giả Bernard Guillochon

Bernard Guillochon, Giáo sư Khoa học Kinh tế Đại học Paris-IX-Dauphine, là tác giả nhiều tác phẩm trong đó có tác phẩm: Nước Pháp diện đại (Economica, 1986), Kinh tế thế giới (Dunod, 2000) và Chế độ thuế quan bảo hộ (La DéCouverte, 2001).


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook