Thông tin tác giả Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (19 /5/1890 - 2/ 9/1969) tên thật là Nguyễn Sinh Cung (tự Tất Thành) còn có tên gọi khác là Nguyễn Ái Quốc, quê ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Là một nhà chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng, nhà văn, nhà báo với nhiều tác phẩm bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp.

Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng. Sau một thời gian hoạt động chính trị sôi nổi, năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam được gửi tới hội nghị Vesailles, đánh dấu một tài năng chính trị lẫn văn chương.

Năm 1921, Bác chủ trương sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa cùng tờ báo "Người cùng khổ" (Le Paria) như cơ quan ngôn luận cho Hội. Hồ Chí Minh đã tham gia thành lập nhiều tổ chức cộng sản như: Việt Nam Thanh Niên Đồng Chí Hội, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mặt trận Việt Minh, đồng thời lãnh đạo Cách Mạng Tháng Tám (8/1945) giải phóng dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

1/1946, Người được bầu làm chủ tịch nước, từ đây đến khi qua đời Người luôn giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng - Nhà nước và lãnh đạo thành công hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày 2/9/1969, Người từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Văn học theo quan niệm của Bác phải là một hoạt động tinh thần phong phú và phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn phải là nhà chiến sĩ góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Người được tạp chí Times bình chọn là 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX. Trong Khóa họp Đại hội lần thứ 24 tại Paris (20/10 - 20/11/1987), UNESCO đã tôn vinh người là "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa".

Các tác phẩm chính: Lời than vãn của Trưng Trắc (1922), Vi hành (1923), Những trò lố của Varen và Phan Bội Châu (1925), Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường cách mệnh (1925), Nhật ký trong tù (1942-1943), Tuyên ngôn độc lập (1945).


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook