Thông tin tác giả Blake Masters

Blake Masters Blake Masters

Blake Masters là sinh viên của Peter Thiel tại Trường Luật Stanford năm 2012. Những ghi chép trong lớp học của Peter Thiel với tiêu đề "Computer Science 183: Startup" của anh trở thành hiện tượng trên Internet vào năm 2912. Trước khi cùng viết Không đến một với Peter, anh là người đồng sáng lập của Judicata, một công ty khởi nghiệp công nghệ chuyên nghiên cứu pháp lý, và anh từng làm việc cho Box và Founders Fund.


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook