Thông tin tác giả Yves Sciama

Yves Sciama

Yves Sciama là nhà báo và là dịch giả khoa học. Tốt nghiệp ngành sinh vật, ông chuyên về những vấn đề động vật và môi trường và trên cơ sở những đề tài ấy, ông cộng tác thường xuyên với các tạp chí "Nghiên cứu", "Khoa học và đời sống", "Đất hoang"...


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook