Thông tin tác giả Chip Heath

Chip Heath ChipHeath

Chip Heath là giáo sư về hành vi tổ chức tại Graduate School of Business thuộc Đại học Stanford. Ông sống ở Los Gatos, California.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook