Thông tin tác giả Nguyễn Minh Hiệp

Nguyễn Minh Hiệp Nguyễn Minh Hiệp (1950 - )

Nguyễn Minh Hiệp sinh ngày 16/10/1950 tại Huế. Học trường tiểu học Trần Cao Vân, trung học Hàm Nghi (1962-1966) và Quốc học (1966-1969). Học thạc sĩ tại Trường Cao học Khoa học Thông tin và Thư viện (GSLIS), Đại học Simmons, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ (1993-1994). Tu nghiệp tại Trung tâm Chương trình Thư viện thế giới Mortenson, Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, Illinois, Hoa Kỳ (1996).

Sách đã xuất bản:

 • Chọn Tiêu đề đề mục cho thư viện (1999)
 • Tổng quan Khoa học Thông tin và Thư viện (2001, 2002)
 • Sổ tay quản lý Thông tin và Thư viện (2002)
 • Hướng dẫn thực hành Phân loại Thập phân Dewey (2002, 2007, 2013)
 • Cơ sở Khoa học Thông tin và Thư viện (2008)
 • Biên mục đề mục (2008)
 • Anh ngữ thực hành Khoa học Thông tin và Thư viện - Practice English in Library and Information Science (2009, 2013)
 • Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học Thông tin và Thư viện - English for Special Purposes: Library and Information Science (2012).
 • Thư viện và nghề thư viện (2013)
 • Thư viện ký (2016)
 • Thư viện gắn liền với Công nghệ Thông tin (2016)

 • Sách của tác giả

Sách in

  Không có sách.

Ebook